POVRATAK


POLITIKA KVALITETA

Značaj, ciljevi i svrha

O

 

rganizacija DOBERGARD DOO BEOGRAD je uvidela značaj i dobrobiti uspostavljanja sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja razumevajući potrebu i neophodnost za delovanjem u uslovima u kojima bi postojale osnovane mogućnosti za održavanjem kontinuiteta poslovanja i u skladu sa utvrđenom politikom, ciljevima i planovima. Takođe, organizacija DOBERGARD DOO BEOGRAD je svesna brojnih opasnosti koji vrebaju u savremenim okolnostima kada se poslovni procesi odvijaju ubrzanim tempom, shvatila nemerljivi značaj primene i sprovođenja mera kojima bi se povećala sposobnost upravljanja incidentima koji izazivaju poremećaje u poslovnim ciklusima. U odnosu na potrebu za kontinuiranim rastom i poboljšanjima u svim segmentima poslovnih aktivnosti, značajna doza pažnje je usmerena i na praćenje i preispitivanje performansi, kao i na sprovođenje odgovarajućih preventivnih i korektivnih mera koje bi za rezultat imale upravo stalna poboljšanja poslovnih procesa u organizaciji DOBERGARD DOO BEOGRAD.

 

Svrha sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja je poboljšanje otpornosti organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD, koje između ostalog obuhvata razvijanje mehanizama i sposobnosti da pravovremeno identifikuje, predupredi, minimizira i u krajnjem spreči efekat odnosno uticaj štetnih događaja, incidenata, vanrednih ili kriznih situacija. Stvaranjem takvih mehanizama u organizaciji DOBERGARD DOO BEOGRAD se formira zaštita od štetnih događaja, incidenata, vanrednih ili kriznih situacija koji izazivaju ili bi mogli da izazovu poremećaje u poslovnim procesima. Takođe se smanjuje i verovatnoća pojave incidenata, vanrednih ili kriznih situacija i uzimajući u obzir objektivne činjenice i okolnosti pravovremeno se priprema odgovor za delovanje u situacijama kada navedene pojave nastupe, uključujući i strategiju za oporavak nakon što one uslede. U periodu nakon incidenta, štetnih događaja, vanredne ili krizne situacije postojanje, primena, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja stvara mogućnost da se u organizaciji DOBERGARD DOO BEOGRAD nastavi normalno odvijanje poslovnih procesa. Sa druge strane, ukoliko je reč o štetnim događajima širih razmera dugoročno posmatrano, utvrđeni sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja predstavlja potporu za brži oporavak i vraćanje poslovnih aktivnosti u redovno stanje u što kraćem roku. Cilj organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD je da razvije, primeni i održava programe menadžmenta kontinuitetom poslovanja koji će omogućiti pripremu odgovora i upravljanje svim vrstama poremećaja poslovnih procesa koji se javljaju.

 Ključni ciljevi sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja obuhvataju sledeće:

·  Isticanje značaja sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja u okviru same organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD, kako bi se obezbedilo da osoblje angažovano u svim delatnostima kojima se organizacija bavi bude upućeno u postojanje planova za kontinuitet poslovanja, njihove uloge u njima, kao i da pohađa odgovarajuću obuku za postupanje u skladu sa utvrđenim planovima i procedurama.

·  Ugrađivanje elemenata sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja u korporativnu kulturu organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD kako bi ona postala integralni deo svakog procesa strateškog odlučivanja.

·  Obezbeđivanje da kritične aktivnosti i kompleksni procesi u organizaciji DOBERGARD DOO BEOGRAD budu identifikovani, kao i da za takve aktivnosti i procese postoje odgovarajući programi poslovnog kontinuiteta koji su razvijeni upravo u odnosu na specifičnosti konkretno tih aktivnosti i procesa.

·  Formulisanje metodoloških i strukturnih okvira za planiranje i pripremanje odgovora na štetne događaje, incidente, vanredne i krizne situacije.

·  Obezbeđivanje redovnog preispitivanja, prilagođavanja odnosno menjanja i poboljšavanja, kao i testiranja odnosno treniranja, simuliranja i uvežbavanja utvrđenog sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja.

·  Razvijanje i preispitivanje planova i programa za kontinuirano poboljšavanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima, ustaljenom poslovnom praksom, važećim i primenjenim zakonskim i drugim propisima, kao i u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 22301:2012 Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja.

 Predmet i područje primene

 

N

ajviše rukovodstvo organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD je odlučilo da obim odnosno područje primene sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja obuhvata sve delatnosti i sektore odnosno organizacione jedinice koje u trenutku formulisanja politike kontinuiteta poslovanja postoje, uključujući i sve organizacione jedinice koje su smeštene ili mogu da u bliskoj budućnosti budu locirane van aktuelnog sedišta organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD. Podugovarači će u skladu sa odredbama ugovora koji su sa njima zaključeni ili mogu da budu zaključeni u bliskoj budućnosti, snositi odgovarajući obim odgovornosti u slučaju katastrofalnih događaja i štete koja usled takvih događaja može nastati, uključujući i angažovanje resursa za aktiviranje mehanizama za oporavak.

 

Organizacija DOBERGARD DOO BEOGRAD sarađuje sa brojnim parterima i institucijama različitog profila, pružajući im svoje usluge i isporučujući im svoje proizvode. Svesna potencijalnih rizika usled naglog prekida u lancu snabdevanja usvojeni pristup organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD podrazumeva da odnos prema partnerima i ostvarivanje njihova očekivanja ima prioritetno mesto u agendi planiranja poslovnih procesa. Zbog toga je organizacija DOBERGARD DOO BEOGRAD fokusirana na one aktivnosti odnosno elemente svojih poslovnih procesa u kojima ima primarnu odgovornost za obezbeđivanje zainteresovanim stranama određenih usluga ili proizvoda, te preuzima apsolutnu odgovornost za izgradnju mehanizama uz pomoć kojih će minimizirati, neutralisati ili preduprediti uticaje potencijalno rizičnih situacija u identifikovanim kritičnim aktivnostima.

Programi i planovi sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja su usmereni na zaštitu i oporavak od potencijalno štetnih uticaja u identifikovanim kritičnim aktivnostima, i istovremeno su povezani sa ciljevima organizacije DOBERGARD DOO BEOGRAD koji su polazne osnove misije ka čvršćem i boljem pozicioniranju na tržištu. Pod kritičnim aktivnostima se podrazumevaju sve one aktivnosti čiji bi nagli prekid, ili nemogućnost njihovogog sprovođenja u nedefinisanom periodu, usled incidenta, vanredne ili krizne situacije mogao da ima ozbiljan uticaj na: osoblje; informacije i podatke; objekte i radno okruženje kao i na prateća pomoćna sredstva; opremu i potrošna dobra; sisteme informaciono – komunikacionih tehnologija; transport; finansije, klijente odnosno korisnike ili partnere, i isporučioce. Navedena definicija obuhvata određene aktivnosti koje se sprovode u sledećim oblastima: Delatnost privatne žaštite; Usluge zaštite uz pomoć bezbednosnih sistema; Davanje saveta u vezi sa bezbednošću (izrada bezbednosnih procena); Usluge redovnog čišćenja zgrada.

 

 

u Beogradu, 29.04.2014. godine                                     

                                                                                    Dušan Đukić- Direktor

 

All rights reserved by  DOBERGARD